Γίνε μέλος της ομάδας μας – Υπεύθυνος/η Τοπικών Δράσεων για τον Αώο

Γίνε μέλος της ομάδας μας – Υπεύθυνος/η Τοπικών Δράσεων για τον Αώο

  • ENG

Αναζητούμε Υπεύθυνο/η Τοπικών Δράσεων για τον Αώο, πλήρους απασχόλησης, με έδρα την Ήπειρο, για να αναλάβει το συντονισμό των δράσεων του MedINA στην περιοχή της λεκάνης απορροής του ποταμού Αώου. Ο/Η Συνεργάτης θα είναι επικεφαλής για τον συντονισμό, την υλοποίηση και την προώθηση τοπικών δράσεων της οργάνωσης στην περιοχή, με ικανότητα ανάληψης πολλαπλών αρμοδιοτήτων και θα αναφέρεται στον Υπεύθυνο Προγραμμάτων για το Νερό του οργανισμού. Ο/Η ιδανικός/η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει προπτυχιακό δίπλωμα σπουδών σε αντικείμενο συναφές με τις φυσικές ή κοινωνικές επιστήμες, να έχει άριστες δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας τόσο στην Eλληνική όσο και στην Aγγλική γλώσσα και άριστες δεξιότητες χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτυακών εργαλείων. Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική εμπειρία στον περιβαλλοντικό τομέα θα συνεκτιμηθεί.

Διαβάστε την αναλυτική περιγραφή των κύριων αρμοδιοτήτων της θέσης και των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων, εδώ.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και τις 31/05/2023, στα Ελληνικά. Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα και Επιστολή Ενδιαφέροντος στο info@med-ina.org, αναγράφοντας στον τίτλο του e-mail: «Αώος: Υπεύθυνος/η Τοπικών Δράσεων».