Επανεκκίνηση του MedWet Culture Network

Φέρνοντας κοντά τις χώρες τις Μεσογείου

Επανεκκίνηση του MedWet Culture Network

Η Πρωτοβουλία για τους Μεσογειακούς Υγροτόπους – Mediterranean Wetlands Initiative (MedWet) ανέθεσε στο MedINA να επανεκκινήσει το Δίκτυο Πολιτισμού του – MedWet Culture Network. Οι στόχοι του δικτύου περιλαμβάνουν την ευαισθητοποίηση και την παρακολούθηση των εξελίξεων σχετικά με τον πολιτισμό και τους υγροτόπους στη Μεσόγειο καθώς και την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων  και την υποστήριξη στην εφαρμογή της Ramsar Guidance on Culture and Wetlands και άλλων πρωτοβουλιών που σχετίζονται με τον πολιτισμό, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών.

Το MedINA ανέλαβε τη δημιουργία της ιστοσελίδας του MedWet Culture Network και την ανανέωση των μελών του. Παρακολουθώντας τις εξελίξεις που σχετίζονται με τον πολιτισμό και τους υγροτόπους σε όλη την περιοχή της Μεσογείου, μπόρεσε να παράσχει στα μέλη του δικτύου επικαιροποιημένες πληροφορίες, ενώ ταυτόχρονα ανέπτυξε ένα προσχέδιο δράσης για τις πολιτιστικές διαστάσεις της διαχείρισης των υγροτόπων.