Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο στην Ελλάδα

Υποστήριξη της εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο στην Ελλάδα

Στόχος του έργου ήταν να διευκολύνει την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο (ΕΣΤ) στην Ελλάδα, μετά την κύρωσή της τον Φεβρουάριο του 2010, παρέχοντας τεχνική καθοδήγηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, μετά από διεξοδική μελέτη των διατάξεων της ΕΣΤ και συγκριτικής ανάλυσης του ελληνικού νόμου και του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου για τα τοπία, το MedINA συνέστησε στο Υπουργείο την υιοθέτηση συγκεκριμένων νομικών μέτρων και πολιτικών για την εφαρμογή της σύμβασης.

Αναπτύχθηκαν μεθοδολογίες τοπίου για να συμπεριληφθούν μελέτες τοπίου σε Περιφερειακά Χωρικά Σχέδια (κλίμακα 1:250.000· εγκρίθηκε με την Απόφαση 10106/2011, ΦΕΚ 45/AAP/17.03.2011), Τοπικά Χωρικά Σχέδια (κλίμακα 1: 50.000), Στρατηγικές Περιβαλλοντικές Μελέτες και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε σημαντική τεχνική εργασία για να βοηθήσει το υπουργείο να καταρτίσει τη μελέτη της Εθνικής Τυπολογίας και Στρατηγικής για τα Τοπία, αν και δυστυχώς αυτό δεν ξεκίνησε ποτέ επίσημα.

Ένα διεθνές εργαστήριο μεθοδολογιών τοπίου διοργανώθηκε τον Δεκέμβριο του 2011 στην Αθήνα, συγκεντρώνοντας μια ομάδα αναγνωρισμένων ειδικών με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών από διαφορετικές μεθόδους χαρακτηρισμού. Επίσης, αξιολογήθηκε η μεθοδολογική προσέγγιση  του MedINA για μια Μελέτη Χαρακτηρισμού Τοπίων (ΜΧΤ) σε τοπικό επίπεδο στην Ελλάδα και  συζητήθηκε  η δυνατότητα ανάπτυξης μιας μεθόδου ΜΧΤ που να μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες της Μεσογείου.

Βιβλιοθήκη