Προσέγγιση τοπίου

Χαρτογράφηση της σχέσης μεταξύ χρήσεων γης και βιοποικιλότητας

Προσέγγιση τοπίου

Το έργο Προσέγγιση Τοπίου (Landscape Approach), με συντονιστές το MedINA και το WWF Βόρειας Αφρικής, αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Μεσογειακής στρατηγικής του Ιδρύματος MAVA για την προώθηση ορθών  πρακτικών του πρωτογενούς τομέα σε χερσαία οικοσυστήματα μεγάλης οικολογικής σημασίας. Η προσέγγιση εφαρμόστηκε σε τέσσερις πιλοτικές περιοχές – το νησί της Λήμνου στην Ελλάδα, τον Υψηλό Άτλαντα στο Μαρόκο, το βουνό Σουφ και την δυτική κοιλάδα Μπεκάα στον Λίβανο και την Companhia das Lezírias, περιοχή ήπιας διαχείρισης συστήματος “montado” στην Πορτογαλία.

Η ανάπτυξη της προσέγγισης τοπίου είχε ως στόχο την παροχή ενός χωρικού πλαισίου για την αναγνώριση, τεκμηρίωση και χαρτογράφηση της σχέσης μεταξύ των πρακτικών του πρωτογενούς τομέα, της βιοποικιλότητας και των τύπων τοπίου που προκύπτουν. Παράλληλος στόχος ήταν και ο επαναπροσδιορισμός της έννοιας των πολιτιστικών τοπίων της Μεσογείου.

Αρχικά, μια ομάδα ειδικών τοπίου από την Ελλάδα, την Ιορδανία και τη Γερμανία συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν τις αρχές της συγκεκριμένης προσέγγισης  και να προτείνουν τα κατάλληλα είδη εργαλείων  για κάθε πιλοτική περιοχή. Στη συνέχεια, τα επιλεγμένα εργαλεία εφαρμόστηκαν από τους τοπικούς συνεργάτες και το αποτέλεσμα ήταν  ο προσδιορισμός των τύπων  τοπίου και η αξιολόγηση της κατάστασής τους, καθώς και ο εντοπισμός περιοχών που δέχονται πιέσεις ή/και χρήζουν δράσης όπως εκείνες στις οποίες εγκαταλείπονται οι αναβαθμίδες για καλλιέργεια. Τέλος, σύντομα θα δημοσιευτεί μια συγκεφαλαιωτική έκθεση για την εφαρμογή του της προσέγγισης τοπίου  σε όλες τις πιλοτικές περιοχές.

Βιβλιοθήκη