Προστασία και διαχείριση ελληνικών τοπίων

Έρευνα και ευαισθητοποίηση

Προστασία και διαχείριση ελληνικών τοπίων

Στόχος του έργου ήταν να προωθήσει την προστασία των ελληνικών τοπίων μέσω ενός συνδυασμού έρευνας, ανταλλαγής  γνώσεων, δικτύωσης και άσκησης θεσμικής πίεσης. Συνολικά, το έργο συνέβαλε στην πρωτογενή έρευνα  για τα ελληνικά τοπία και στη δημιουργία μιας ευρείας συμμαχίας για την υποστήριξη της κρίσιμης αναγνώρισης, της διατήρησης και της διαχείρισής τους.

Σε επίπεδο έρευνας, το έργο επιδίωξε να βελτιώσει την κατανόηση γύρω από τα ελληνικά τοπία εφαρμόζοντας μεθοδολογίες Μελέτης Χαρακτηρισμού Τοπίου, διερευνώντας απειλές και πιέσεις, και εξετάζοντας πιθανές στρατηγικές διαχείρισης τοπίου και αειφόρου ανάπτυξης. Όσον αφορά την άσκηση θεσμικής πίεσης, οδήγησε σε θετικά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης της κύρωσης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου από την ελληνική κυβέρνηση και της επίσημης απόφασης για τη σύσταση της Επιτροπής Τοπίου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε επίπεδο δικτύωσης, το MedINA πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Ελληνικού Σωματείου για το Τοπίου, με ευρεία συμμετοχή ειδικών .

Τα αποτελέσματα του έργου περιέλαβαν:

  • Έρευνα για το τοπίο, βασισμένη τόσο σε βιβλιογραφική όσο και σε επιτόπια μελέτη τριών χαρακτηριστικών τοποθεσιών, στον Έβρο, τη Λήμνο και την Αργολίδα.
  • Διοργάνωση του εθνικού εργαστηρίου «Σε αναζήτηση του ελληνικού τοπίου», με την υποστήριξη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του WWF Ελλάδας τον Μάιο του 2009, το οποίο οδήγησε στην «Διακύρηξη της Αθήνας για τα Ελληνικά τοπία».
  • Δημοσίευση του «Σε αναζήτηση του ελληνικού τοπίου», το 2010. Αυτό το βιβλίο, που εκδόθηκε στα ελληνικά, περιλαμβάνει τις εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του εθνικού εργαστηρίου και τα κοινά συμπεράσματα.
  • Διοργάνωση του διεθνούς εργαστηρίου, «Reclaiming the Greek Landscape», τον Μάιο του 2010, το οποίο οδήγησε στη «Διακύρηξη του Ναυπλίου για τα ελληνικά τοπία».
  • Δημοσίευση του Reclaiming the Greek Landscape το 2012. Αυτό το βιβλίο, που εκδόθηκε στα αγγλικά, συγκεντρώνει την αξιοσημείωτη ποσότητα γνώσεων και εμπειρίας που αποκτήθηκε μέσω του έργου, συμπεριλαμβανομένων των κύριων εργασιών του εθνικού εργαστηρίου και του διεθνούς συνεδρίου, τα αποτελέσματα των τριών περιπτωσιολογικών μελετών και λεπτομερείς συστάσεις για το μέλλον της προστασίας και διαχείρισης του τοπίου στην Ελλάδα.

Βιβλιοθήκη