Πρωτοβουλία «Δήλος»

Κατανοώντας τις Ιερές Φυσικές Περιοχές

Πρωτοβουλία «Δήλος»

Η πρωτοβουλία «Δήλος» (Delos Initiative) εστιάζει σε ιερές φυσικές περιοχές σε ανεπτυγμένες χώρες σε όλο τον κόσμο. Πρωταρχικός σκοπός της είναι να συμβάλει στη διατήρηση τόσο της ιερότητας όσο και της βιοποικιλότητας αυτών των τόπων, μέσω της κατανόησης της περίπλοκης σχέσης μεταξύ των πνευματικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών τους αξιών. Η πρωτοβουλία Δήλος συντονίζεται από το MedINA και την Silene Association, και λειτουργεί υπό την αιγίδα του Specialist Group on the Cultural and Spiritual Values of Protected Areas (CSVPA), εντός του πλαισίου της IUCN World Commission on Protected Areas.

Οι ιερές φυσικές περιοχές οι οποίες θεωρούνται κατά οποιονδήποτε τρόπο ιερές από τους ανθρώπους, συχνά είναι σε καθεστώς προστασίας αλλά η πνευματική διάσταση αυτών των τόπων φαίνεται να λειτουργεί ως ένα επιπλέον προστατευτικό μέσο έναντι της απώλειας της βιοποικιλότητας και, ως εκ τούτου, μπορεί να συνεχίζει να συμβάλει στη διατήρησή της. Για το σκοπό αυτό, η μεθοδολογία της πρωτοβουλίας Δήλος συνδυάζει την ανάλυση συγκεκριμένων περιπτωσιολογικών μελετών με την εφαρμογή των βασικών μεταφυσικών/πνευματικών αρχών που έχουν από κοινού οι περισσότερες θρησκευτικές παραδόσεις, όπως τον σεβασμό στη φύση και τη μεταβίβαση στις μελλοντικές γενιές ενός υγιούς φυσικού περιβάλλοντος μέσω της έννοιας της επιστασίας (stewardship). Αυτή η εγγενής σχέση μεταξύ πνευματικότητας και φυσικού κόσμου μπορεί να αξιοποιηθεί για να ενισχύσει τις προσπάθειες διατήρησης και να υποσχεθεί ένα πιο αειφόρο μέλλον για τις ιερές φυσικές περιοχές.

Η πρωτοβουλία Δήλος έχει διοργανώσει μέχρι σήμερα τέσσερα εργαστήρια, το καθένα από τα οποία εστίασε σε μια πληθώρα πτυχών των ιερών φυσικών περιοχών, καθώς και διαφορετικών θρησκειών μέσω της παρουσίασης περιπτωσιολογικών μελετών που απεικονίζουν τη σχέση μεταξύ πνευματικών παραδόσεων και φύσης.

  • Εργαστήριο Delos1 στο Μοντσερράτ (Καταλονία, Ισπανία): Nature and Spirituality («Φύση και πνευματικότητα»), 23-26 Νοεμβρίου 2006. Τα συμπεράσματα του Εργαστηρίου συμπεριλήφθηκαν στη «Δήλωση του Μοντσερράτ για τους ιερούς φυσικούς τόπους σε τεχνολογικά ανεπτυγμένες χώρες» και και εκδόθηκαν τα αντίστοιχα πρακτικά.
  • Εργαστήριο Delos2 στην Ουρανούπολη (Χαλκιδική, Ελλάδα): Providing guidance for sacred natural sites in developed countries («Οδηγίες για τους ιερούς φυσικούς τόπους στις ανεπτυγμένες χώρες»), 24-28 Οκτωβρίου 2007. Τα συμπεράσματα του Εργαστηρίου συμπεριλήφθηκαν στη «Δήλωση της Ουρανούπολης για τις ιερές φυσικές περιοχές στις τεχνολογικά ανεπτυγμένες χώρες» και εκδόθηκαν τα αντίστοιχα πρακτικά.
  • Εργαστήριο Delos3 στο Ινάρι (Λαπωνία, Φινλανδία): Relation between mainstream faiths and indigenous beliefs («Σχέση μεταξύ θρησκειών του κόσμου και αυτοχθόνων θεωρήσεων»), 30 Ιουνίου – 4 Ιουλίου 2010. Τα συμπεράσματα του Εργαστηρίου συμπεριλήφθηκαν στη «Δήλωση του Inari/Aanar» και εκδόθηκαν τα αντίστοιχα πρακτικά.
  • Εργαστήριο Delos4 στη Μάλτα: Sacred Natural Sites with a primary focus on Islam («Ιεροί φυσικοί τόποι με πρωταρχική εστίαση στο Ισλάμ»), 24-26 Απριλίου 2017, με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου της Μάλτας. Τα συμπεράσματα του Εργαστηρίου συμπεριλήφθηκαν στη «Δήλωση της Μάλτας», ενώ το MedINA συντονίζει επί του παρόντος τη δημοσίευση των πρακτικών του εργαστηρίου.

Βιβλιοθήκη