Συμμαχία για την Αειφόρο Τοπική Ανάπτυξη – ΣυμΑΤΑ

 

Συμμαχία για την Αειφόρο Τοπική Ανάπτυξη – ΣυμΑΤΑ

Η συνεχιζόμενη εγκατάλειψη της υπαίθρου -ιδιαίτερα από τους νέους- έχει σαν αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του δυναμισμού και των προοπτικών πολλών περιοχών, ιδιαίτερα των απομακρυσμένων, ορεινών και νησιωτικών τόπων. Η αναπτυξιακή πολιτική των προηγούμενων δεκαετιών, παρά τις προσπάθειες στήριξης της περιφέρειας δεν έχει κατορθώσει να αντιστρέψει την κατάσταση, τροφοδοτώντας ένα μοντέλο όπου οι πόροι και η τεχνογνωσία έρχονται «από έξω». Παράλληλα, ο κεντρικά εκπορευόμενος σχεδιασμός σε κρίσιμους τομείς για την ύπαιθρο, όπως η αγροτική και περιβαλλοντική πολιτική, δεν καταφέρνει να αξιοποιήσει και αναδείξει επαρκώς τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα στο πλαίσιο της αειφορίας. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί ένα αυτοτροφοδοτούμενο πρόβλημα καθώς οι τοπικές κοινωνίες δε συμμετέχουν στη διαμόρφωση λύσεων και «εκπαιδεύονται» στην έλλειψη συμμετοχικότητας και διαβούλευσης και στην αναμονή λύσεων από τρίτους. Ως αποτέλεσμα η Κοινωνία των Πολιτών (ΚτΠ) φθίνει ή/και αδυνατεί να παράξει και να προωθήσει λύσεις στα τοπικά θέματα.

Η ενθάρρυνση των «εκ των έσω» πρωτοβουλιών τοπικής ανάπτυξης, που προϋποθέτουν την ύπαρξη ενεργών φορέων της ΚτΠ, είναι αναγκαία για μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της αειφόρου τοπικής ανάπτυξης. Η υποστήριξη και ενδυνάμωση των περιφερειακών οργανώσεων της ΚτΠ που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της αειφόρου ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο αποτελεί «κλειδί» για την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και την άσκηση θεσμικής πίεσης για την προώθηση της αειφορίας, με πολλαπλασιαστικά οφέλη στην προσέλκυση νεότερων πληθυσμιακών ομάδων και νέων μορφών επιχειρηματικότητας.

Η Συμμαχία για την Αειφόρο Τοπική Ανάπτυξη (ΣυμΑΤΑ) έχει ως στόχο την ενδυνάμωση και δικτύωση ενεργών, περιφερειακών οργανισμών της ΚτΠ με τοπική δράση για την αειφόρο τοπική ανάπτυξη – το λεγόμενο «Δίκτυο Μελών» – προσφέροντας τους ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υποστήριξης σε θέματα συνηγορίας, αειφόρου τοπικής ανάπτυξης, εσωτερικής οργάνωσης και διακυβέρνησης από έγκριτους εθνικούς και υπερ-εθνικούς φορείς – την «Ομάδα Πρωτοβουλίας» – και εξειδικευμένους συνεργάτες της «Δεξαμενή Υποστήριξης» όπως ο εταίρος. Απώτερος σκοπός της ΣυμΑΤΑ είναι η ενδογενής αναζωογόνηση της ελληνική περιφέρειας μέσω της αποτελεσματικής λειτουργίας και ενεργού δράσης τοπικών οργανώσεων της ΚτΠ. Ο θετικός αντίκτυπος της ΣυμΑΤΑ εστιάζει στη βιωσιμότητα και ενίσχυση των οργανώσεων του «Δικτύου Μελών» που θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά διευρύνοντας τις δράσεις τους, κινητοποιώντας τις τοπικές κοινότητες και προσφέροντας τους ένα δίκτυο επαφών και ικανοτήτων που θα μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπό τους.

Η ενδυνάμωση επιτυγχάνεται με δύο τρόπους:

  1. Μέσω της δικτύωσης μεταξύ τους αλλά και με εθνικούς και υπερ-εθνικούς φορείς – την «Ομάδα Πρωτοβουλίας» – μέλος της οποίας θα είναι και το MedINA (ΦΥ), με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, πληροφορίας και καλών πρακτικών. Στο πλαίσιο του έργου οργανώνονται 2 συναντήσεις δικτύωσης και 3 συμμετοχικά εργαστήρια για τα μέλη της ΣυμΑΤΑ.
  2. Με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την υποστήριξή τους σε θέματα συνηγορίας – αρμοδιότητα του εξειδικευμένου εταίρου (Green Tank) -, αειφόρου τοπικής ανάπτυξης, εσωτερικής οργάνωσης και διακυβέρνησης μέσω συνεργασίας με συμβούλους της «Δεξαμενής Υποστήριξης». Στόχος είναι η ενδυνάμωση της λειτουργίας και της ικανότητας διαβούλευσης του «Δικτύου Μελών» αλλά και της ικανότητας συνηγορίας για τη στήριξη των θεμάτων τους. Στο πλαίσιο του έργου διοργανώνονται σεμινάρια ανάπτυξης ικανοτήτων και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ή/και καθοδήγηση – mentoring.

Η “Ομάδα Πρωτοβουλίας” αποτελείται από τα εξής μέλη:

Το Δίκτυο Μελών απαρτίζεται από τους εξής οργανισμούς:

—————————————————————————————–

Το έργο «Συμμαχία για την Αειφόρο Τοπική Ανάπτυξη (ΣυμΑΤΑ)» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το MedINA και εταίρο το The Green Tank.
Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.
Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr

Σχετικά με το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ

Η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία υπέγραψαν το 1992 Σύμφωνο Συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ, γνωστότερος ως EEA Grants, είναι ένα εργαλείο χρηματοδοτικής ενίσχυσης που δημιουργήθηκε από τις τρεις αυτές χώρες και είναι διαθέσιμο σε 15 χώρες-μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες: www.eeagrants.org & www.eeagrants.gr

Σχετικά με το Ίδρυμα Μποδοσάκη

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι κοινωφελής οργανισμός που ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό τη συνέχιση της προσφοράς του ιδρυτή του Πρόδρομου Μποδοσάκη – Αθανασιάδη στην ελληνική κοινωνία. Όραμά του είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους.
Προς επίτευξη του οράματός του, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με διαφάνεια, λογοδοσία και αξιοπιστία, χρηματοδοτεί, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και προγράμματα που σχετίζονται με τους τέσσερις στρατηγικούς του πυλώνες: την προαγωγή της παιδείας, την αναβάθμιση της υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών. Από την ίδρυσή του ως σήμερα έχει διαθέσει περισσότερα από 450 εκ. ευρώ προς επίτευξη των σκοπών του.
Παράλληλα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη δρα σήμερα και ως καταλύτης δημιουργίας ενός πλαισίου ευρύτερης προσφοράς στην ελληνική κοινωνία, διαχειριζόμενο πόρους τρίτων – Κληροδοτών, διεθνών φορέων, εταιρειών και άλλων μεγάλων δωρητών- που επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν προγράμματα σημαντικού κοινωνικού αντικτύπου για κρίσιμες ανάγκες εκπαίδευσης, υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες: www.bodossaki.gr

Σχετικά με το SolidarityNow

Το SolidarityNow (SN) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2013 για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και να διασφαλίσει τα δικαιώματα των πιο ευπαθών και περιθωριοποιημένων ομάδων, χωρίς διάκριση. Τα κεντρικά γραφεία του οργανισμού βρίσκονται στην Αθήνα, ενώ εκτεταμένες δράσεις υλοποιούνται στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη χώρα. Όραμα του οργανισμού είναι να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων και να τους ενδυναμώσει ώστε να διεκδικήσουν μια δικαιότερη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Το όραμα γίνεται πράξη μέσα από τρεις βασικούς στρατηγικούς πυλώνες: α) Προάσπιση της ασφάλειας και προστασίας, β) Υποστήριξη των ευκαιριών βιοπορισμού και της ένταξης στην αγορά εργασίας, γ) Ενίσχυση της ανεξαρτησίας της κοινωνίας των πολιτών και προάσπιση των αξιών μιας ανοιχτής κοινωνίας. Το SolidarityNow έχει υποστηρίξει μέχρι σήμερα 300.000 ανθρώπους, τόσο μέσω της απευθείας υλοποίησης προγραμμάτων όσο και μέσω δωρεών για την στήριξη δράσεων της κοινωνίας των πολιτών. Μέσω των δωρεών του, το SN έχει μέχρι σήμερα υποστηρίξει οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για την υλοποίηση 73 προγραμμάτων, συνολικού ύψους 14,4 εκ. ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες: www.solidaritynow.org