Το έργο RIBES, για την προώθηση της κυκλικής βιοοικονομίας σε εννέα ευρωπαϊκές περιφέρειες, μόλις ξεκίνησε

Το έργο RIBES, για την προώθηση της κυκλικής βιοοικονομίας σε εννέα ευρωπαϊκές περιφέρειες, μόλις ξεκίνησε

  • ENG

Το νέο φιλόδοξο έργο Horizon Europe, με τίτλο Regional Inclusive Biobased Entrepre-neurship Solutions (RIBES), έχει στόχο να διευκολύνει τη μετάβαση από τη γραμμική στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία οικοσυστημάτων καινοτομίας για τη βιοοικονομία σε εννέα ευρωπαϊκές περιφέρειες.

Η επίσημη εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Τεργέστη, στις 21 Μαρτίου, στην έδρα της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας (CEI) η οποία συντονίζει το έργο. Συγκεντρώθηκαν και οι 20 εταίροι από 14 χώρες για να συζητήσουν το πεδίο εφαρμογής και τους στόχους του έργου, καθώς και να εξετάσουν κάθε πακέτο εργασίας.

Στο RIBES συνεργάζονται οργανισμοί που ειδικεύονται σε μια σειρά θεμάτων όπως η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη, η έρευνα, η βιοοικονομία, η κυκλικότητα και η επιχειρηματικότητα. Το έργο θα προωθήσει καινοτομίες χωρίς αποκλεισμούς, αναπτύσσοντας νέα μοντέλα διακυβέρνησης και επιχειρηματικότητας που ενσωματώνουν τις αρχές της κυκλικής βιοοικονομίας, της κοινωνικής καινοτομίας και της αγροτικής ανάπτυξης.

Το MedINA θα συμμετέχει σε όλες τις δράσεις που αφορούν την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου – μία από τις εννέα συμμετέχουσες περιφέρειες. Οι προσπάθειες του οργανισμού θα επικεντρωθούν στη δημιουργία και τον συντονισμό ενός φόρουμ μετασχηματισμού πολλαπλών φορέων (Multi-actor Transformative Forum – MTF), ως συνδετικού κρίκου μεταξύ του RIBES και των τοπικών κοινοτήτων της περιφέρειας, με στόχο την αντιμετώπιση των τοπικών προκλήσεων και τη μετάβαση στην κυκλική βιοοικονομία για όλους.